Košík
prázdný

Sledování
objednávek

GDPR

Informace o používání cookies

V souladu s § 55 odst. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upozornit vás na možnost změnit nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

SouborySoubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat své služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Rozlišujeme krátkodobé cookies – tzv. „session cookies“, které jsou jen dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči jen do té doby, než ho zavřete. Dlouhodobé cookies, tzv. „persistent cookies“, zůstávají uložené v zařízení déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Nezbytné cookies umožňují:

 • zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu,
 • zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti.

Funkční cookies umožňují:

 • zapamatovat si vaše přihlašovací údaje,
 • zajistit bezpečnost po přihlášení,
 • zajistit jednotné působení celé stránky,
 • podporu chatu.

Výkonnostní cookies umožňují:

 • podporu výkonnosti stránky snížením doby nahrávání stránek, které navštívíte,
 • zvýšení spokojenosti uživatele.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných spol. SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o., vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením svého internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení svého internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automaticky zapnuté cookies. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete ho nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubor cookie do počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí. Pokud nám nepovolíte použití cookies, určité funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nemohli byste například využívat možnost tvorby nákupního seznamu.
Instrukce ke změně nebo vymazání cookies najdete ve volbě „pomoc“ v každém prohlížeči. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Ochrana osobních údajů na stránce https://jackandjillkids.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky ochrany soukromí uživatelů upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami uživatelů ze strany provozovatele a pravidla užívání cookies provozovatelem.

Provozovatelem při zpracovávání vašich osobních údajů dle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů je společnost SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o., Legionářská 26, 911 01 Trenčín, IČ: 36328014, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 13723 / R, která používá informační systém ABRA Gen.

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Provozovatel je oprávněn od uživatelů požadovat některé osobní údaje pro účely jejich evidování, vedení jejich uživatelských profilů a plnění dohodnutých povinností provozovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být poskytnuty služby subjektu osobních údajů, který je provozovateli odmítne předat.

2.2 Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž na jejich ochranu používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v nichž se nacházejí nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antivirové ochrany, protokol SSL).

2.4 Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv prostřednictvím e-mailu odeslaného z adresy, kterou použila při odeslání objednávky, požádat provozovatele o informace ohledně účelu zpracování jejích osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů.

2.5 V případě prodeje zboží a služeb on-line bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v objednávce pro účely plnění kupní smlouvy nebo spotřebitelské smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vyřízení případných nároků zákazníka z vadného plnění a dále, pokud je zpracování nezbytné na základě právních předpisů.

2.6 Osobní údaje bude společnost SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. zpracovávat automatizovaně i manuálně a bude je předávat dalším osobám, a to: smluvním partnerům zajišťujícím plnění kupní smlouvy, např. zajištění provozu internetového obchodu, zpracování platby za zboží, dopravu zboží apod. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, v případě, že zákazník s poskytnutím osobních údajů pro tento účel nesouhlasí, není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.7 Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a během následující doby:

• údaje uvedené při vytváření uživatelského účtu v zadaném rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, adresa, doručovací adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo), po dobu trvání existence uživatelského účtu daného uživatele nebo do doby vyřízení všech objednávek uživatele, případně pokud se dotyčná osoba nebude registrovat, tak po dobu 5 let od objednání zboží nebo služeb, podle toho, která z těchto událostí trvá déle.

3. Vaše práva

3.1 Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu, omezení, přenosnost, namítat zpracování osobních údajů a právo na likvidaci a další práva vyplývající z ustanovení § 19 a násl. zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

3.2 Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají. Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 3. identifikaci příjemce nebo kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 4. době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 5. právu požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
 6. právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100,
 7. zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od dotyčné osoby,
 8. a) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4; v těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat e-mailem na adrese uvedené v kontaktní sekci.

3.3 Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotčených osob získané v souvislosti s registrací dotčených osob i vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu získanou v souvislosti s poskytnutím služby provozovatele. Dotčené osoby berou na vědomí, že je na tyto e-mailové adresy Provozovatel oprávněn zasílat obchodní sdělení / newslettery, týkající se jeho vlastních služeb a zboží i dotazníky spokojenosti.

3.4 Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení / newsletterů na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na stránce a následně v každém jednotlivém obchodním oznámení. Odmítnutí dalšího zasílání oznámení je pro dotčenou osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies, Google Analytics a Ads a profilování

4.1 Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy dotčených osob, a to výhradně pro účely evidence přístupu na své stránky. IP adresy nejsou poskytovány třetím osobám a na jejich zajištění používá provozovatel odpovídající bezpečnostní opatření.

4.2 Provozovatel používá cookies k usnadnění používání svých stránek dotyčnými osobami, přihlašování na stránku a na vyhodnocování návštěvnosti stránky.

4.3 Používáním souborů cookie nedochází k porušování právních předpisů, neboť jejich používání nezpůsobuje shromažďování osobních údajů ani je neposkytujeme třetím stranám. Každá dotčená osoba tím, že si prohlíží naši internetovou stránku, souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn i při návštěvě stránky a svůj souhlas uděluje tím, že dále prohlíží stránky. Pokud dotyčná osoba nesouhlasí s používáním souborů cookie, aktivně je vymaže nebo zablokuje. Dotyčná osoba je oprávněná přijetí cookies odmítnout. V tomto případě bude stránku nadále oprávněna navštěvovat, avšak může to znamenat snížení komfortu užívání stránky.

4.4 Provozovatel je oprávněn používat profilování a behaviorální reklamu, nástroje Google Analytics a Google Ads, s čímž dotyčná osoba souhlasí.

4.5 Google Analytics je softwarový nástroj od spol. Google Inc, který umožňuje sledovat pohyb na webové stránce a její návštěvnost. Umožňuje zjistit, odkud uživatelé přišli na web, co dělali v průběhu jeho procházení i detailní informace o uživatelích.

4.6 Google Ads představuje komplexní inzertní systém společnosti Google. Do tohoto systému je zařazen vyhledávač Google, partneři sítě (lidé, kteří mají na svých stránkách umístěnou reklamu prostřednictvím Google AdSense) a YouTube. Je to vlastně samoobslužný reklamní systém, který umožňuje, aby se reklama zobrazovala ve vyhledávání na Google a na síti jeho partnerských webů.

Znění tohoto dokumentu je účinné od 25.5.2018.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací